Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-1-11/2021-01
Ада, 28.04.2021. године

 

Органи управљања правних лица, као и грађани општине Ада, своје иницијативе и предлоге за доделу јавних признања, поводом 2. јула – Дана општине Ада, могу предати до 15. маја 2021. године, поштом или лично на адресу:
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, 24430 Ада, Трг ослобођења 1, канцеларија бр. 6.
На затвореној коверти назначити: „Не отварати – иницијатива за доделу јавних признања општине Ада“. Информације: тел. 069/5066905, секретар СО Ада.

 

Секретар СО Ада
Вања Гавриловић