2. Матичар

Референт: Балинд Моника, Пастор Корнелиа
Телефон: 024 / 852-106, локал 141
Радно време: 8-12х

Услуге:

Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству,
Упис венчања,
Пријава смрти.

Такса:

Тип извода Општинска такса Републичка такса Поштарина За уплату
Извод из матичне књиге рођених 150,00 430,00 192,00+90,00 862,00
Извод из матичне књиге венчаних 150,00 430,00 192,00+90,00 862,00
Извод из матичне књиге умрлих 150,00 430,00 192,00+90,00 862,00
Уверење о држављанству 250,00 770,00 192,00+90,00 1302,00
Извод из матичне књиге рођених – интернационални образац 250,00 720,00 192,00+90,00 1252,00
Извод из матичне књиге венчаних – интернационални образац 250,00 720,00 192,00+90,00 1252,00
 Извод из матичне књиге умрлих – интернационални образац 250,00 720,00 192,00+90,00 1252,00

 

Начин попуњења налога за уплату ради уплате општинске таксе:

  • сврха уплате: прих. опст. органа управе
  • прималац: буџет Општине Ада
  • шифра плаћања: 153
  • валута: динизнос: зависи од врста таксе
  • рачун примаоца: 840-742251843-73
  • модел: 97
  • позив на број: 77-201