Конкурси

 • ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

  Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а    Аутономна Покрајина Војводина  Општина Ада   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  Број: 320- 12/2020-02  Датум: 25.06.2021. године      ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ      У складу са  Законом о пољопривредном земљишту („Службени  гласник  РС“,  бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20), Председник општине Ада, расписује  јавни  позив  којим обавештава:  образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;  високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;  правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;    да  доставе  потребну  документацију  ради  остваривања  коришћења  без  плаћања  накнаде пољопривредног земљишт у државној својини на територији  општине Ада за 2022. годину, до дана 31.октобра 2021. године.    Потребна документација:  Захтев  за  остваривање  бесплатног  коришћења  без  плаћања  накнаде  потписан  од стране одговорног лица  Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) ) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе  […]

 • ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ

  Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а    Аутономна Покрајина Војводина  Општина Ада   ОПШТИНСКА УПРАВА   Одељење за капиталне инвсетиције и за ЛЕР  Број: 320- 11/2021-06  Датум: 28.06.2021. године      ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ    У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење […]

 • КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА

  На основу члана 2.,6. и 7. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број: 020-6-69/2021-03 од 18.06.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку сировине и опреме и за финансијску подршку привредних друштава и предузетника почетника са седиштем у општини Ада (у даљем […]

 • ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса  удружењима грађана из буџета општине Ада 

  На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020 и 15/2021),   Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.06.2021. године расписује     ЈАВНИ КОНКУРС  за суфинансирање програма од општег интереса  удружењима грађана из буџета општине Ада      ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.    ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА  Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 3.000.000,00 динара.    СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ   удружењима за реализацију програма из следећих области:    […]

 • КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

  На основу члана  4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017, 3/2017 и 14/2021),  Комисија за спровођење конкурса, дана 28.05.2021. године расписуje    К О Н К У Р С за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима  са територије општине Ада    I    Конкурсом се додељује помоћ у школској 2020/2021 години.    II    Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА  Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:  Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;  Да има пребивалише на територији општине Ада;  Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;  […] 

13. СОРВ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

АДРЕСАР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Виртуелни матичар
Бирачки списак
Информатор о раду органа Општине Ада
Јавне набавке
Плански акти Општине Ада

ИНФОРМАЦИЈЕ

Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године
РАДОВИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И СТОЧАРСТВO
Електрична енергија
Вода и смеће
Дом здравља
Сервисне информације

БРАТСКИ ГРАДОВИ

Бођисло
Будимпешта 11 округ
Ђерђоалфалу
Шабац
Мако
Немешнадудвар
Будакалас