О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У складу са чланом 138. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16) који је ступио на снагу 31.12.2016. године, Скупштина или савет зграде формиран у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, ДУЖНИ СУда у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у складу са одредбама овог закона.

С тим у вези, Општинска управа општине Ада обавештава грађане општине Ада да је дана

19.06.2017. године почела РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА и позива грађане да

изврше регистрацију својих стамбених заједница.

Пријава за упис у Регистар стамбених заједница се подноси у канцеларији број 25, у згради

Општинке управе оппштине Ада, ул. Трг ослобођења број 1, сваког радног дана од 8 – 12 часова.

Контакт особа: Милва Петров, тел. 024/852-106, лок.125

 

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице:

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

2. Додатак пријави

3. Модел записника са седнице и одлуке о избору управника стамбене заједнице

4. Списак потребне документације за регистрацију стамбене заједнице

 

Прописи:

5. Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр.104/2016)

6. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију

података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Службени

гласник РС“, 49/2017)

7. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање

лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника

(„Службени гласник РС“, 41/2017)