15. Урбанистички, грађевински, комунално-стамбени послови

Грађевински инспектор: Корнелиа Волф, грађ.инж.

Референт: Хенриета Терек, дипл.инж.арх.

Телефон: 024 / 852 -106, локал 126

 

Услуге:

• издавање информације о локацији / локацијских услова,

• потврђивање пројекта парцелације и препарцелације,

• издавање дозволе за изградњу – грађевинска дозвола,

• издавање пријаве почетка извођења радова,

• издавање потврде о усаглашавању темеља,

• технички преглед објекта и издавање употребне дозволе,

• технички преглед гасне инсталације и издавање употребне дозволе,

• решење о одобрењу за изградњу помоћних објеката, мањих економских објеката и зиданих ограда,

• решење о одобрењу за изградњу монтажне трафо станице,

• издавање решења о одобрењу за уградњу унутрашње гасне инсталације у објекте,

• издавање решења о одобрењу за постављање инсталација,

• издавање решења о промени намене објекта (са или без извођења грађевинских радова),

• издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта,

• издавање решења о одобрењеу за инвестиционо одржавање објеката, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката (са или без промене намене објекта),

• издавање решења о одобрењу за постављање монтажних објеката привременог карактера,

• издавање решења о одобрењу за прикључење објекта на електродистрибутивни систем,

• потврђивање етажног елабората,

• издавање решења о озакоњењу за објекте који су изграђени без дозволе за грађење,

• издавање решења о одобрењу за уклањање грађевинских објеката – дозвола за рушење,

• решавање по захтеву странке за инспекцијски преглед и

• остало.