На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада број: 020-6-12/2020-03 од 05.02.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада (у даљем тексту: Комисија), дана 06.02.2020. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋИ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ЦИВИЛНИМ УДРУЖЕЊИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради додељивања грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада.

II КОЛИЧИНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА КОЈЕ СЕ МОЖЕ КОНКУРИСАТИ
• црем модел м-977 Португалац ПСН у количини од 29.700 комада
• керамичке плочице:
▪ „ANTIOPE grey“ под 33*33 VS укупно 110,96 м2
▪ „KALLIOPE grey“ под 33*33 VS укупно 269,04 м2
▪ „KALLIOPE grey dark“ под 33*33 VS укупно 121,6 м

Учесницима конкурса се могу доделити максимално 6.000 црепа и/или 120 м2 плочица по учеснику.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу могу учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса) верске заједнице са територије општине Ада, цивилна удружења и физичка лица, која:

• имају седиште/пребивалиште на територији општине Ада;
• имају стварну потребу за грађевинским материјалом;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 13.02.2020.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
• За цивилна удружења Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• За физичка лица Потврда о пребивалишту;
• Извод или решење из Катастра непокретности за објекат за који се тражи грађевински материјал;
• Оверена изјава учесника конкурса о томе, по којој правној основи користе објекат за који траже грађевиснки материјал
• Потврда трочлане општинске комисије о стварним потребама за грађевинским материјалом.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве на прописаном обрасцу захтева слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Уколико број пристиглих благовремених, потпуних пријава са количинама траженог грађевинског материјала премашује количине из тачке II овог конкурса, грађевински материјал ће бити додељена хронолошки по времену пристизања пријава до утрошка истих.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима је додељен грађевински материјал по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/852-106, локал 217. Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-13/2020-03
Дана: 06.02.2020.године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.