На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (“Службени лист општине Ада“ , број 9/2017 и 10/2018), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 15.04.2020. године расписуje 

 

 
К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА 

 

 

I.

 

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2020/2021 години. 

 

II.

 

 1. Помоћ се додељујеученицима средњих  школа 

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове: 

 • да је редован ученик средње школе, 
 • да има пребивалиште на територији општине Ада, 
 • да не обнавља разред и 
 • живи у материјално угроженој породици. 

 

 1. Помоћ се додељује студентима        

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове: 

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава, 
 • да има пребивалиште на територији општине Ада, 
 • да не обнавља годину, 
 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара и 
 • живи у материјално угроженој породици. 

 

Кандидати треба да предају следеће документе: 

 1. попуњен Упитник 
 1. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на трошкове школовања/студирања, 
 1. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП Ада, пасош, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице), 
 1. – средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне године уписали први пут, 

  – студентипотврду факултета/више школе или другу одговарајућу документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује 

 1. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици, 
 1. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца  случају незапослености: приложити уверење Националне службе за запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице), 
 1. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ издржавања детета 

 

III. 

 

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума: 

– приходи по члану породице, 

– трошкови везани за школовање/студирање, 

– остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве. 

 

IV.

 

Рок за достављање пријава је 04.05.2021. године. 

Пријаве доставити на следећу адресу: 

Општинска управа Ада 

Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове 

Одсек за друштвене делатности и заједничке послове  

– Канцеларија бр. 29 – 

24430 Ада 

Трг Ослобођења 1 

са назнаком: “Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи. 

Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129. 

 

V.

 

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 

 

VI.

 

 Овај Конкурс се објављује у “Службеном листу општине Ада“. 

 

 Република Србја 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада                    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                                    

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Комисија за спровођење конкурса  за                                                                         

додељивање помоћи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Број: 020-6-36/2021-03 

Дана, 15.04.2021. године      

УПИТНИК