На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист
општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje

К О Н К У Р С

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

са територије општине Ада

 

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години.

II

1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

 • Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:
 • Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;
 • Да има пребивалише на територији општине Ада;

Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА
Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент факултета;
 • да има пребивалиште на територији општине Ада;
 • да има просечну оцену:

– основних студија у Србији најмање 8,50
– основних студија у Мађарској најмање 3,875
– мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00
– мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25

 •  да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже
  доказ);
 • да је положио све испите из претходних година,
 • да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.
Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.
Кандидати треба да предају следеће документе:

 • кратку биографију на одређеном обрасцу (образац се преузима са сајта општине или лично
  у канцеларији број 29);
 • фотокопију личне карте – уколико је поседују;
 • фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи, студенти мастер студија: резултати на основним студијама, студенти докторских студија: резултати на мастер студијама)
 • потврду факултета, из чега се може утврдити да ниједна година није уписана два пута, са подацима о просечној оцени током свих година студија, изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),
 • Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 15.06.2020. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте”. Телефон за контакт: 024/852-106, локал бр. 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
V

Овај Конкурс се објављује у Службеном листу општине Ада.

Република Србја
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење конкурса
Број: 020-6-58/2020-03
Дана 29.05.2020. године

 

АДА ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тобиаш Јожеф с.р.

 

образац – биографија