На основу члана  4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017, 3/2017 и 14/2021), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 28.05.2021. године расписуje 

 
К О Н К У Р С

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

са територије општине Ада 

 

I 

 

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2020/2021 години. 

 

II 

 

 1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове: 

 • Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе; 
 • Да има пребивалише на територији општине Ада; 
 • Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта; 

 

 1. Помоћталентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА 

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове: 

 • да је редован студент факултета; 
 • да има пребивалиште на територији општине Ада; 
 • да има просечну оцену: 

  основних студија у Србији најмање 8,50 

–  основних студија у Мађарској најмање 3,875  

–  мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00 

–  мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25  

 • да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ); 
 • да је положио све испите из претходних година, 
 • да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија). 

 

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају. 

 

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи. 

 

Кандидати треба да предају следеће документе: 

 • кратку биографију на одређеном обрасцу (образац се преузима са сајта општине или лично у канцеларији број 29); 
 • фотокопију личне карте – уколико је поседују; 
 • фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи, студенти мастер студија: резултати на основним студијама, студенти докторских студија: резултати на мастер студијама) 
 • потврду факултета, из чега се може утврдити да ниједна година није уписана два путаса подацима о просечној оцени током свих година студија, 
 • изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија), 

 

 • Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију. 

 

III 

 

Рок за подношење пријава је 15.06.2021. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, локал бр. 129. 

 

IV 

 

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V 

 

 Овај Конкурс се објављује у “Службеном листу општине Ада“. 

 

Република Србја 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Комисија за спровођење конкурса                                                          Лакатош Адриан с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Број020-6-60/2021-03 

Дана 28.05.2021. године 

ОБРАЗАЦ