На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (“Службени лист општине Ада“ , број 9/201и 10/2018),

Комисија за спровођење конкурса, дана 20.05.2019. године расписуje


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2018/2019 години.

II.

1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • да је редован ученик средње школе,

 • да има пребивалиште на територији општине Ада,

 • да не обнавља разред.

2. Помоћ се додељује студентима 

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,

 • да има пребивалиште на територији општине Ада,

 • да не обнавља годину,

 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.

Кандидати треба да предају следеће документе:

 1. попуњен Упитник

 2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на трошкове школовања/студирања,

 3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП Ада, пасош, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),

 4. – средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне године уписали први пут,

– студентипотврду факултета/више школе или другу одговарајућу документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује

 1. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,

 2. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца (у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице),

 3. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ издржавања детета

III.

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:

– приходи по члану породице,

– трошкови везани за школовање/студирање,

– остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.

Рок за достављање пријава је 07.06.2019. године.

Пријаве доставити на следећу адресу:

Општинска управа Ада

Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности и заједничке послове

– Канцеларија бр. 29 –

24430 Ада

Трг Ослобођења 1

са назнаком: “Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи.

Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.

V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI.

Овај Конкурс се објављује у “Службеном листу општине Ада“.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 

Комисија за спровођење конкурса за додељивање помоћи

Број: 020-6-80/2019-03

Дана, 20.05.2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Огњан Томић