На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације
трошкова функционисања број 020-6-66/2020-03 од 08.06.2020.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у
општини Ада путем рефундације трошкова функционисања (у даљем тексту: Комисија), дана 09.06.2020. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА
СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА

ФУНКЦИОНИСАЊА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради рефундације трошкова функционисања за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада за подстицај привреде односно
локално економског развоја, као и унапређењу општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника путем износи 700.000,00 динара. Најмањи износ средстава који
се може одобрити по пријави износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 500.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:
– имају седиште на територији општине Ада;
– нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
– у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
– нису добијали средства у 2019. и 2020. години, по расписаним конкурсима општине Ада;
– су трошкови који се рефундирају настали пре покретња конкурса.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 15.06.2020.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
– Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
– Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;

– Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
– Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре до тренутка расписивања конкурса.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.
Пријаве на прописаном обрасцу захтева слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања.“
Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.
Уколико број пристиглих благовремених, потпуних пријава са висинама тражених средстава за рефундацију премашује износ средстава из тачке II овог конкурса, средства
ће бити додељена хронолошки по времену пристизања пријава до утрошка средстава опредељених за ову намену.
Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављена свим учесницима конкурса у
електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до
12 часова на телефоне: 024/852-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-72/2020-03
Дана: 09.06.2020.године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.