На основу члана 2.,6. и 7. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број: 020-6-69/2021-03 од 18.06.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку сировине и опреме и за финансијску подршку привредних друштава и предузетника почетника са седиштем у општини Ада (у даљем тексту: Комисија), дана 21.06.2021. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА, ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ СИРОВИНЕ И ОПРЕМЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА ПОЧЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку сировине и опреме за привредна друштва и предузетника са седиштем на територији општине Ада и за финансијску подршку привредних друштва и преузетника почетника са седиштем у општини Ада за подстицај привреде односно локално економског развоја, као и унапређењу општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада користе се за намене рефундирања трошкова функционисања, трошкова набавке сировине и опреме и за финансијску подршку привредних друштава и предузетника почетника са седиштем у општини Ада износи 3.000.000,00 динара.
Максимални износ средстава на који подносиоци пријава – привредна друштва и предузетници могу да конкуришу је 1.200.000,00 динара, а максимални износ средстава на који подносиоци пријава – привредна друштва и предузетници почетници могу да конкуришу је 350.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋA
На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници , који:
имају седиште на територији општине Ада;
нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
да су трошкови који се рефундирају настали у периоду од 01.01.2020. до дана расписивања конкурса;
да у 2020. и 2021. години нису добијали средства по расписаним конкурсима општине Ада;
имају извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре до тренутка расписивања конкурса за намене из овог конкурса, осим привредна друштва и предузетници почетници сa сeдиштeм у oпштини Aдa;
привредна друштва, предузетници почетници регистровани код АПР у 2021. години.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 28.06 .2021.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
Доказ да привредно друштво није у стечају или да није започет поступак ликвидације;
Доказ да су трошкови који се рефундирају настали у периоду од 01.01.2020 . године до дана расписивања конкурса,
Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре до тренутка расписивања конкурса, а за манене за која се средства рефундирају по овом конкурсу, осим привредна друштва и преузетници почетници са седиштем у општини Ада
Потврда о регистрацији код АПР-а за привредна друштва и предузетника почетника која доказује да је регистрација извршена у 2021. години.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве на прописаном обрасцу захтева, који се налази у прилогу овог конкурса слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку сировине и опреме и финансијска подршка привредним друштвима и предузетницима почетницима са седиштем у општини Ада “.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Средства за рефундирање по овом конкурсу ће бити додељена подносиоцима комплетне и и благовремене пријаве по хронолошком реду пристизања пријава до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/852-106, локал 213 Контакт особа: Нача Иштван.

Прилог: образац пријве – захтева

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-70/2021-03
Дана: 21. 06.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
Зај Сабо Титанила

ОБРАЗАЦ