На основу члана 6. Oдлуке о покретању поступка o расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години број: 020-6-43/2020-03 од 13.05.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години (у даљем тексту: Комисија), дана 13.05.2020. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради подстицаја привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години за куповину опреме.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години, износи 850.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:
– имају седиште на територији општине Ада;
– су регистровани у 2020. години;
– у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној
самоуправи;

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 20.05.2020.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења
конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
– Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
– Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
– Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
– Понуда/профактура, не старија од 30 дана, на којима мора бити назначен тачан назив опреме, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, начин транспорта, рок важења понуде, рок испоруке опреме, податак о томе ко ће извршити инсталацију опреме и обуку за рад на истој. Профактура мора да садржи назив купца, као и добављача и њихову адресу, матични број, ПИБ, бр.текућег рачуна. За куповину увозне опреме је потребан и оверен превод понуде/профактуре и означена валута у којој се врши плаћање. Након увоза опреме доставити: ЈЦИ, фактуру, царински рачун и доказ о плаћању осталих трошкова.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.
Пријаве на прописаном обрасцу захтева слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години“.
Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.
Уколико број пристиглих благовремених, потпуних пријава са висинама тражених средстава за рефундацију премашује износ средстава из тачке II овог конкурса, средства ће бити додељена хронолошки по времену пристизања пријава до утрошка средстава опредељених за ову намену.
Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор .
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/852-106, локал 217. Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада

КОМИСИЈА

Број: 020-6-43/2020-03
Дана: 13.05.2020.године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.