На основу члана 6. Одлуке  покретању поступка за подстицај произвођача  на пијацама општина Ада путем додељивања неповратних средстава за 2020. годину, у циљу санације губитака насталих услед мера предузетих у вези епидемије COVID-19, Комисија спровођење конкурса за подстицај произвођача  на пијацама општина Ада путем додељивања неповратних средстава за 2020. годину, у циљу санације губитака насталих услед мера предузетих у вези епидемије COVID-19 (у даљем тексту: Комисија) дана 06.11.2020. године, расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРОИЗВОЂАЧА  НА ПИЈАЦАМА ОПШТИНА АДА ПУТЕМ ДОДЕЉИВАЊА НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ, У ЦИЉУ САНАЦИЈЕ ГУБИТАКА НАСТАЛИХ УСЛЕД МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ У ВЕЗИ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 

 НАМЕНА СРЕДСТАВА  

Конкурс се расписује ради подстицаја пољопривредних и других произвођача са седиштем у општини Ада путем додељивањa неповратних средстава. 

 

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС 

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај произвођача  на пијацама општина Ада путем додељивања неповратних средстава за 2020. годину, у циљу санације губитака насталих услед мера предузетих у вези епидемије COVID-19 износи 3.000.000,00 динара. Максимални износ за пољопривредног произвођача износи 40.000,00 динара, за предузетник-произвођача 50.000,00 динара. 

 

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА 

 

На конкурс се могу пријавити регистрована пољопривредна газдинства/ физичка лица са пољопривредном производњом сем ратарске производње која: 

 • имају  регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Ада; 
 • имају пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства на територији општине Ада; 
 • имају активан статус у 2020. години; 
 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи; 
 • су у 2020. години били закупци пијачних тезги на пијацама општине Ада. 

 

и предузетници-произвођачикоји: 

 • имају седиште и пребивалиште на територији општине Ада. 
 • имају активан статус у регистру АПР 
 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи; 
 • су у 2020. години били закупци пијачних тезги на пијацама општине Ада. 

 

 

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ 

Пријава за конкурс се подноси  до 23.11.2020.године. 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 10 дана од дана закључења конкурса. 

 

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

 

Потребна документација за све учеснике: 

 • Фотокопија личне карте  
 • Фотокопија уговора о закупу пијачне тезге за 2020годину  

 

Потребна документација за предузетнике-произвођаче: 

 • Фотокопија решења о регистрацији из Агенције за привредне регистре; 

 

Потребна документација за пољопривредна газдинства 

 • Оригинал или фотокопија потврде о активном статусу газдинства и сетвени план  за 2020. годину 

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rsи на огласној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.  

 

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај пољопривредних и других произвођача са седиштем у општини Ада путем додељивањa неповратних средстава“. 

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране. 

 

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми. 

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор. 

Комисија задржава право да захтева  додатне документеи по потреби провери производ који се продаје на пијацама општине Ада. 

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним  данима од 10 до 12 часова на телефон024/852-106локал 206. Контакт особа: Силвиа Угрнов. 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада 
КОМИСИЈА                         

Број:   020-6-122/2020-03                           

Дана:   06.11.2020.године                                                                    

Иштван Чузди с.р. 

  ПРЕДСЕДНИК