На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (“Службени лист општине Ада“ , број 9/2017 и 10/2018), Комисија за спровођење конкурса, дана 04.03.2022. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

 

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2021/2022 години.

 

II

 1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 1. да је редован ученик средње школе,
 2. да има пребивалиште на територији општине Ада,
 3. да не обнавља разред и
 4. живи у материјално угроженој породици.

 

 1. Помоћ се додељује студентима

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 1. да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,
 2. да има пребивалиште на територији општине Ада,
 3. да не обнавља годину,
 4. да студије по наставном програму трају најмање шест семестара,  и
 5. живи у материјално угроженој породици.

Кандидати треба да предају следеће документе:

 1. попуњен Упитник,
 2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на трошкове школовања/студирања,
 3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП Ада, пасош, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),
 4. Потврду,

Средњошколци:

 • потврду школе да су разред који похађају текуће наставне године уписали први пут,

Студенти:

 • потврду факултета/више школе или другу одговарајућу документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује
 1. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,
 2. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца (у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице),
 3. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ издржавања детета

III

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:

– приходи по члану породице,

– трошкови везани за школовање/студирање,

– остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

 

IV

Рок за достављање пријава је 28.03.2022. године.

Пријаве доставити на следећу адресу: Општинска управа Ада Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Одсек за друштвене делатности и заједничке послове – Канцеларија бр. 29 – 24430 Ада Трг Ослобођења 1 са назнаком: “Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи“.

Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.

 

V

Комисија ће утврдити ранг листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу помоћи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VI

Овај Конкурс се објављује у “Службеном листу општине Ада“.

 

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Комисија за спровођење конкурса                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

за додељивање помоћи

Број: 020-5-21/2022-03

Дана, 04.03.2022. године                                                    Илдико Штербик

 

Прилог:

УПИТНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА  („Службни лист општине Ада“, број 10/2018. страна 14.)

 

УПИТНИК