На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада Службени лист општине Ада; , број 9/2017 и 10/2018), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

 

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години.

II.
1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа
Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

  • да је редован ученик средње школе,
  • да има пребивалиште на територији општине Ада,
  • да не обнавља разред.

2. Помоћ се додељује студентима
Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

  • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,
  • да има пребивалиште на територији општине Ада,
  • да не обнавља годину,
  • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.

Кандидати треба да предају следеће документе:
1. попуњен Упитник
2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на трошкове школовања/студирања,
3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП Ада, пасош, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),
4. – средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне године уписали први пут,
– студенти: потврду факултета/више школе или другу одговарајућу документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује

5. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,
6. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца (у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице),
7. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ издржавања
детета

III.

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:
– приходи по члану породице,
– трошкови везани за школовање/студирање,
– остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.
Рок за достављање пријава је 15.06.2020. године.
Пријаве доставити на следећу адресу:
Општинска управа Ада Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Одсек за друштвене делатности и заједничке послове – Канцеларија бр. 29 –
24430 Ада Трг Ослобођења 1 са назнаком: Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи
Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.

V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу
помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
VI.

Овај Конкурс се објављује у Службеном листу општине Ада

Република Србја
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење конкурса за
додељивање помоћи
Број: 020-6-57/2020-03
Дана, 29.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Огњан Томић

Упитник