На основу члана члана 68 став 1. тачака 2 и 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019) и члана 3. Правилник о додели бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине ада у 2020. години („Службени лист Општине Ада”, бр. 5/2020. године) Комисија за спровођење конкурса за доделу бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине Ада расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПРУЖАОЦИМА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ АДА У 2020. ГОДИНИ

1. ЦИЉ
Конкурса за доделу бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине Aда у 2020. години (у даљем тексту: Конкурс) је унапређење туристичке понуде општине Ада.

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за проширење капацитета и/или подизања нивоа квалитета угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности (соба, апартман, кућа) и сеоском туристичком домаћинству у власништву физичких лица кроз субвенционисање:
1.) адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи;
2.) опремањa угоститељских објеката
Средства могу бити додељена за све инвестиције који се реализују у периоду до 90 дана од дана потписивања уговора;
Подносилац пријаве може да поднесе једну пријаву за само једну Намену средстава. Под једном наменом средстава се подразумева намена искључиво из једне тачке Намене средстава и само за један објекат.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају физичка лица пружаоци угоститељских услуга смештаја у категорисаном угоститељском објекту домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинству на територији општине Ада (у даљем тексту: Подносилац пријаве) за који објекат је издато важеће правоснажно решење о категоризацији до 31.12.2019. године
Услови за учешће на Kонкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине ада у 2020. години („Службени лист Општине Ада”, бр. 5/2020. године).

4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ
Општина Ада додељује средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара.
Износ средстава према намени утврђује се у висини до 80% прихватљивих трошкова са урачунатим ПДВ, а по кориснику максимално 1.000.000,00 динара
Исплата средстава се врши по принципу аванса од 60% од вредности инвестиције, који се даје по потписивању уговора, док преосталих 40% се исплаћује после реализације инвестиције и преузимања одн. одобрења Комисије, на рачун корисника средстава, након правдања прихватљивих трошкова реализованих приликом спровођења инвестиције која су прописаниа Правилником.
Подносилац пријаве коме су одобрена средства не може извршити ревизију буџета пројекта.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Обавезна документација која се прилаже:
1) Попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс;
2) Фотокопија личне карте
3) Уверењa:
a) пореске управе да је подносилац пријаве измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од дана објављивања Конкурса (оригинал или оверена фотокопија) и
b) надлежне локалне пореске администрације да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода, не старије од дана објављивања Конкурса (оригинал или оверена фотокопија ;
4) Изјава власника непокретности којом сувласнику или члану породичног домаћинства власника или сувласника дозвољава извођење радова који су предмет пријаве (оригинал или оверена фотокопија) када непокретност није у власништву подносиоца пријаве уз приложени доказ о власништву над непокретности
5) Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа (оригинал или оверена фотокопија );
6) Оверена изјава која се даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца:
• о прихватању услова утврђених конкурсом;
• да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
• да нема неиспуњених обавеза према Општини Ада;
• да није користио конкурсна средства по другом основу за исту намену;

Додатна документација:

За тачку 1. Намене средстава:
• Акт надлежног органа Општинске управе за издавање грађевинских дозволаза извођење грађевинских радова у складу са чланом 6. Додатних услова овог правилника (оригинал или оверена фотокопија);
• Предмер и предрачун радова и опреме израђен од стране одговорног пројектанта или извођача (оригинал илиоверена фотокопија);

За тачку 2. Намене средстава:
• Предрачун (оригинал или оверена фотокопија);
Сви предрачуни поднети за суфинансирање морају бити издати на име Подносиоца пријаве, да садрже посебно исказан ПДВ (уколико је издаваоц рачуна у систему ПДВ) да не буду старији од 30 дана.
Подносиоц пријаве има право да затражи од Општинске управе општине Ада прибављање докумената из тачке 3) и 5) овог члана по службеној дужности у складу са одредбам Закона о општем управном поступку, у ком случају је потребно да о томе да одговарајућу изјаву
Документација достављена на Конкурс се не враћа.
Критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга питања од значаја за Kонкурс прописани су Правилником.

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ
Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења 1. са назнакoм на лицу коверте „ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПРУЖАОЦИМА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ АДА У 2020. ГОДИНИ”, или лично на писарници Општинске управе Ада сваког радног дана од 8 до 13 часова.
Рок за подношење пријаве је 04.03. 2020. године.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве и Правилника о додели бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у домаћој радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Општине Ада у 2020. години могу се преузети са интернет адресе: www.ada.org.rs

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити путем телефона 024/852 106 локал 134 сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова.

Република Србија
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија за спровођење конкурса за доделу бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине Ада
Број: 1/2020
Дана: 24.02.2020.године

Председник Комисије