На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019) и члана 11. став 2. Правилника о условима за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину кућe или стана у 2019. години („Сл. лист Општине Ада“ бр. 23/2019), Општинско веће на својој седници одржаној дана 08.08.2019. године донело је

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА И ПАРОВИМА КОЈИ ЖИВЕ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА КУПОВИНУ КУЋE ИЛИ СТАНА У 2019. ГОДИНИ

I Додељују се средства поводом Конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину кућe или стана у 2019. години објављеном у „Службеном листу општине Ада“ број 23/2019 од 03.07.2019. године, и то према следећој ранг листи:

 1. Урбан Атила и Тимеа – 833.000,00 динара

 2. Милинов Јован и Виолета – 833.000,00 динара

 3. Карановић Маринко и Надина Суботички – 833.000,00 динара

 4. Микуш Золтан и Пеливановић Вања – 833.000,00 динара

 5. Бислимовић Дејан и Љиљана – 833.000,00 динара

 6. Кашаи Данијел и Евелин – 833.000,00 динара

 7. Удовички Доротеја и Дамјан – 833.000,00 динара

 8. Бока Карољ и Леваи Аурелиа – 833.000,00 динара

 9. Ђере Атила и Сузана – 833.000,00 динара

 10. Ирмењи Роберт и Река – 833.000,00 динара

 11. Лудман Саша и Пинтер Теодора – 833.000,00 динара

 12. Бранков Предраг и Врбашки Нина – 833.000,00 динара

II Корисници средстава су дужни да у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке, закључе уговор са Општином Ада о регулисању међусобних права и обавеза.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли Општинске управе, у Службеном листу Општине Ада и интернет презентацији Општине.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

Општинско веће

Број: 020-6- 123/2019-03 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана: 08.08.2019. године Золтан Билицки