Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Aда

Општинско веће

Комисија за реализацију мера енергетске санације

стамбених зграда, породичних кућа и станова

у општини Ада за 2022. годину

Број: 06-78-9/2022-03

Датум: 04.07.2022. године

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

 

Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Ада за 2022. годину је, на основу члана 20. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист општине Ада“,бр. 21/2022), а у складу са условим Јавног  конкурса број: 020-5-70/2022-05 од 20.05.2022. године, утврдила прелиминарну листу директних корисника и то:

 

1.) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама:

1.„ФК ПЛАСТ“ доо Бечеј – 100 бодова

 1. Имре Нађпал пр трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама Јелодом столарија Ада – 92 бода
 2. Тимеа Мартоноши пр тр Баупласт ПВЦ столарија – Сента, – 71 бод
 3. “Филстол“ доо Ковиљ – 65 бодова
 4. “Ролометал“ доо-Бечеј – 64 бода

2.) Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора  (котао или пећ) ефикаснијим:

 

 1. Гастец Вршац доо, Вршац – 100 бодова
 2. “Еко-терм“ доо Сента – 90 бодова

 

3.) Набавка и инсталација котлова на природни гас и /или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим:

 

 1. “Еко-терм“ доо Сента – 100 бодова

4.) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове:

 

 1. Гастец Вршац доо, Вршац – 100 бодова
 2. “Еко-терм“ доо Сента – 90 бодова

 

5.) Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач):

 

 1. “Еко-терм“ доо Сента – 100 бодова

 

6.) Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошене топле воде за грејање санитарне потрошене топле воде и пратеће инсталације грејног система:

 

 1. “Еко-терм“ доо Сента – 100 бодова.

 

            Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Општине Ада и званичној интернет страници Општине Ада.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу општине Ада на усвајање.

Општинско веће општине Ада доноси  Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

  Одлука Општинског већа општине Ада о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Ада.

 

 

Председник комисије

Тамара Панић с.р.