На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање програма од општег интереса удружења грађана из буџета  општине Ада, број: 020-5-1/2022-03 од 04.01.2022. годинедодељују се средства следећим подносиоцима пријава: