Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за Административно-технички послови радних тела СО, Комисија, Савета и др. и уређивања и објављивања „Сл. листа општине Ада“ – у звању вишег референта, – 1 извршилац.

Опис послова радног места:
Врши административно-техничке послове за потребе Радних тела СО, Савета, Комисија и других општинских тела и то: присуствовање седницама и вођење записника; израда записника и извода из записника; учествовање у изради и достављање донетих одлука; евидентирање и архивирање аудио- и видео снимака са седница и архивирање предмета. формирање предмета; сређивање документације седница и сл.
Врши административно-техничке послове на уређивању, објављивању и издавању „Службеног листа општине Ада“; формирање предмета; пријем оригиналних текстова за објављивање – у писаном и електронском облику; давање примљених материјала на превод; контрола исправности узорног примерка сл. листа; старање о евиденцији сл. листа; архивирање предмета; сарадња са одговорним уредником сл. листа.
Врши и друге послове у оквиру свог радног места, по налогу Председника и секретара СО, Председника општине, Начелника Општинске управе и Шефа стручне службе..

Услови за рад на радном месту:
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање мађарског језика и писма, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Статута општине Ада, Пословника Скупштине општине, познавање мађарског језика итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).
III Место рада:
Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Ливиа Варга, тел: 024/ 852-106 лок 129.

VI Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, „Службеном листу општине Ада“ и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:
За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 21.08.2020. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у „Службеном листу општине Ада“, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.