Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-5-74/2021-02

Дана 22.10.2021. године

 

На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),

Председник Општине Ада дана 22.10.2021. године, расписује

 

Јавни конкурс

за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

 

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2021. годину у износу од 600.000,00 динара.

Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада предвиђена су за:

  • – опремање објеката,
  • – текуће поправке и одржавање,
  • – пројекте адаптације,
  • – пројекте реконструкције и
  • – пројекте санације.

 

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти:

– Српска Православна Црква: „Црква Светог Вазнесења Господњег“ Ада и „Црква Светог Саве“ Мол

– Римокатоличка Црква: Цркве „Szentháromság” Aда, „Szent György” Мол и „Szent Gellért“ Утрине.

 

Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Општине су:

–  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,

– стање у ком се налази објекат, да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,

– суфинансирање пројекта из других извора,

– степен задовољавања јавног интереса.

 

Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:

–          доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;

–          преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

–          детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

 

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» (Образац број 1.) који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на званичној интернет страници Општине: www.ada.org.rs у одељку конкурси и огласи.

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у услужном центру Општине Ада, Трг ослобођења 1 или поштом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Општине Ада.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Билицки Золтан с.р.

 

Образац