На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и
на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину (''Службени лист општине Aдa, број 37/2019, 11/2020 и 16/2020), Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 01.07.2020. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада

1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 2.723.000,00 динара.

3. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ
удружењима за реализацију програма из следећих области:
– културе и вере
– туризма
– социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите

4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ
На конкурсу може да учествује удружење:
-које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,
-чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада
– које је директно одговорно за припрему и извођење програма,
-које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,
– које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

5. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА
ДОСТАВИТИ:
1) пријавни образац (Образац бр. 1)
2) детаљан опис програма
3) писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза
4) доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на
пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 16.07.2020. године.

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.
Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве
корисника којима је Општина Ада током 2019. године доделила средства на име суфинансирања програма а који нису поднели извештај о њиховој реализацији најкасније
до 15.01.2020. године, сматраће се неважећим.
Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.
Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2020. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу
одлуке општинског већа.
Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2021. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима
на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016)
заједно са доказима о наменском коришћењу истих.
Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.
Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са
званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка доделе
финансијских средстава удружењима грађана
Број: 020-6-82/2020-03

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Билицки Золтан
Дана 01.07.2020. године