Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320- 12/2020-02 

Датум: 25.06.2021. године  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

У складу са  Законом о пољопривредном земљишту („Службени  гласник  РС“,  бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/1580/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/201945/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20)Председник општине Ада, расписује  јавни  позив  којим обавештава: 

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; 
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара; 
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; 

 

да  доставе  потребну  документацију  ради  остваривања  коришћења  без  плаћања  накнаде пољопривредног земљишт у државној својини на територији  општине Ада за 2022. годину, до дана 31.октобра 2021. године. 

 

Потребна документација: 

  1. Захтев  за  остваривање  бесплатног  коришћења  без  плаћања  накнаде  потписан  од стране одговорног лица 
  1. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) ) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 

 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ада (даље: Комисија), задржава право да у случају потребе  затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. 

 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од до 14 часова, у канцеларији бр. 34  Општинске управе АдаТрг ослобођења 1. или са сајта Општине Ада www.ada.org.rs 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.  

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2022. годину“за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Ада, на адресу: Одељење за капиталне инвестиције и за ЛЕР Општинске управе Ада 24430 АдаТрг ослобођења 1., На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.  

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ласло Апро, телефон: 024 852 106 локал 134, emaillaci@ada.org.rs или лично у канцеларији бр. 34  Општинске управе АдаТрг ослобођења 1.  

Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Ада, интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs , на огласној табли Општинске управе општине Ада, и огласним таблама месних заједница. 

 

 

Председник општине  Ада 

     Золтан Билицки 

 

ЗАХТЕВ