Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-5-30/2020-02
Дана 03.03.2020. године

На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),
Председник Општине Ада дана 04.03.2020. године, расписује

Јавни конкурс
за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2020. годину у износу од 500.000,00 динара.
Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада предвиђена су за:
• – опремање објеката,
• – текуће поправке и одржавање,
• – пројекте адаптације,
• – пројекте реконструкције и
• – пројекте санације.

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти:
– Српска Православна Црква: „Црква Светог Вазнесења Господњег“ Ада и „Црква Светог Саве“ Мол
– Римокатоличка Црква: Цркве „Szentháromság” Aда, „Szent György” Мол и „Szent Gellért“ Утрине.

Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Опптине су:
–  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
– стање у ком се налази објекат, да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,
– суфинансирање пројекта из других извора,
– степен задовољавања јавног интереса.

Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
–          доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;
–          преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и
–          детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» (Образац број 1.) који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на званичној интернет страници Општине: www.ada.org.rs у одељку конкурси и огласи.

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у услужном центру Општине Ада, Трг ослобођења 1 или поштом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Општине Ада.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Билицки Золтан

 

ОБРАЗАЦ