17.12.2015.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ада» број 14/2006),а на основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-11-10025/2015 од 09.12.2015 председник општине Ада је дана 11.12.2015 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АДА
и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I
– Предмет јавног надметања –

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Ада у следећим катастарским општинама:

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена
( дин / ха)
Депозит
(дин) 20%
Период закупа
(год)
Ада 5 0,0874 34.000,00 594,32 1
Ада 6 0,1847 32.000,00 1.182,08 1
Мол 9 0,2853 32.000,00 1.825,92 1
Мол 10 0,7631 38.000,00 5.799,56 1
Оборњача 11 0,0402 32.000,00 257,28 1
Оборњача 12 2,0588 38.000,00 15.646,88 1
Оборњача 13 1,2635 32.000,00 8.086,40 1
Утрине 14 4,0000 42.000,00 33.600,00 1
Утрине 16 10,0002 42.000,00 84.001,68 1
Утрине 17 10,0002 42.000,00 84.001,68 1
Утрине 18 10,0002 42.000,00 84.001,68 1
УКУПНО 38,6836

Лицитациони корак износи 1000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Ада у канцеларији бр 22 сваког радног дана од 8 до 14 часова.
Контакт особа Ердељан Игор , тел. 852-106 лок 122.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: за КО Ада и Мол дана 21.12.2015 од 8.00 часова
за КО Оборњача и Утрине 22.12.2015 од 8.00 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини има:
– физичко лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.
– физичко лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.
– правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2.Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године
-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,
– доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица,
– доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
– доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .
6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Општине Ада број: 840-785804-10 модел 97 позив на број 77-201 сврха уплате : депозит за јавно надметање број _ .
7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
8. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може да закупи највише до 50 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је површина већа од 50 ха.
Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.

9. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита.
10. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
11. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.
12. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
• доказ о уплати депозита
• доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
• потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године,
• доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа,
• доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са земљиштем које је предмет закупа,
• доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
• доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

Доказ о власништву пољопривредног земљишта је извод из јавне евиденције о непокретности не старији од шест месеци.

Формулар пријаве, се могу преузети сваког радног дана у згради Општине Ада Трг Ослобођења 1 Канцеларија 22 сваког радног дана од 8-14 часова. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

• Општина Ада Трг ослобођења бр 1.
• Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 25.12.2015.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Ада до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Ада Трг ослобођења бр 1. и то:

1. К.О. Ада,Мол, Оборњача и Утрине дана 28.12.2015 године са почетком у 9.00 часова.

VI
– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у Евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе Општине Ада.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Ада” на огласној табли Општинске управе oпштине Ада и месним канцеларијама, и на веб страни www.ada.org.rs с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у “Службеном листу општине Ада”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-3-157/2015-02 

Дана:11.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Золтан Билицки с.р.


09.07.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је Носилац пројекта Бакаи Давид из Аде улица Светозара Милетића број 54, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПОПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ – ПОДНО СКЛАДИШТЕ у Ади на парцели под топографским бројем 13831 К.О. Ада на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


09.07.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да су Носиоци пројекта Коша Шандор и Коша Ида из Аде улица Нова број 3б, поднели захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (II) – ПОДНО СКЛАДИШТЕ у Ади на парцели под топографским бројем 245/2 К.О. Ада на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


09.07.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је Носилац пројекта Гуљаш Саболч Аде улица Сенћански пут број 67, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње НАТКРИВЕНОГ СКЛАДИШТА у Ади на парцели под топографским бројем 713 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


21.04.2015

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да су Носиоци пројекта Шаму Жужана из Аде улица Лењинова број 67, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за промену намене дела породичне стамбене зграде у ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – фризерски салон, у Ади у улици Халас Јожефа број 11 на катастарској парцели број 2458 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


20.02.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за пројекат изградње ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ОСТАВА И ГАРАЖА И ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА – СТАЈА ЗА ОВЦЕ, у Ади улица Ненада Дудварског број 11, на парцели под топографским бројем 5198/6 К.О. Ада, Носиоца пројекта Крунц Атиле из Аде и Јухас Рожике из Мола, није потребна процена утицаја на животну средину.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


04.02.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да су Носиоци пројекта Крунц Атила из Аде и Јухас Рожика из Мола, поднели захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ОСТАВА И ГАРАЖА И ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА – СТАЈА ЗА ОВЦЕ, на парцели у Ади, улица Ненада Дудварског број 11 на парцели под топографским бројем 5198/6 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


09.01.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за пројекат изградње ГАСНЕ СТАНИЦЕ ЗА ТЕЧНИ АРГОН, на локацији у Ади у улици 29. Новембра бб на парцели под топографским бројем 3818 К.О. Ада, Носиоца пројекта „LPO“ DOO ADA са седиштем у Ади улица 29. Новембра бб, није потребна процена утицаја на животну средину.


31.12.2014.

45На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је Носилац пројекта „LPO“ DOO ADA са седиштем у Ади улица 29. Новембра бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ГАСНЕ СТАНИЦЕ ЗА ТЕЧНИ АРГОН у Ади у улици 29. Новембра бб, на парцели под топографским бројем 3818 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА24.12.2014.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за пројекат изградње ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ, у Ади, на парцели под топографским бројем 705 К.О. Ада, Носиоца пројекта „T-1 ABRAZIV“ DOO ADA са седиштем у Ади улица Сенћански пут бб, није потребна процена утицаја на животну средину.


24.12.2014.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за пројекат изградње ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – МАГАЦИН ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА, који се планира у Ади у улици Сенћански пут број 67, на парцели под топографским бројем 713 К.О. Ада, Носиоца пројекта Гуљаш Саболча из Аде, улица Јована Стерије Поповића број 13, није потребна процена утицаја на животну средину.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


12.12.2014.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је Носилац пројекта Гуљаш Саболч из Аде улица Јована Стерије Поповића број 13, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПОСЛОВОГ ОБЈЕКТА – МАГАЦИН ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА, на парцели у Ади, улица Сенћански пут број 67 на парцели под топографским бројем 713 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


12.12.2014.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ада» број 14/2006),а на основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-11-03978/2014-14 од 09.12.2014 председник општине Ада је дана 11.12.2014 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АДА
и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I
– Предмет јавног надметања –

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Ада у следећим катастарским општинама:

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена
( дин / ха)
Депозит
(дин) 20%
Период закупа
(год)
Ада 1 0,0874 27.200,00 475,45 2
Ада 2 0,1847 25.600,00 2
Мол 3 0,4427 27.200,00 2
Мол 4 0,2853 25.600,00 2
Мол 5 0,3849 27.200,00 2
Мол 6 0,7631 30.400,00 2
Мол 7 0,0217 27.200,00 2
Оборњача 8 0,0402 25.600,00 2
Оборњача 9 2,0588 30.400,00 2
Оборњача 10 1,2635 25.600,00 2
ÖSSZESEN 5,5323

Лицитациони корак износи 1000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Ада у канцеларији бр 22 сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Контакт особа Ердељан Игор , тел. 852-106 лок 122.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: за КО Ада и Мол дана 22.12.2014 од 8.00 часова

за КО Оборњача 22.12.2014 од 8.00 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

    -правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом документацијом:

– фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Општине Ада број: 840-785804-10 модел 97 позив на број 77-201 сврха уплате : депозит за јавно надметање број _ .

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита.

9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 •  формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

Формулар пријаве, се могу преузети сваког радног дана у згради Општине Ада Трг Ослобођења 1 Канцеларија 22 сваког радног дана од 8-18 часова. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Oпштина Ада Трг ослобођења бр 1.
 • Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

    Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 26.12.2014.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Ада до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

   Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Ада Трг ослобођења бр 1. и то:

    1. К.О. Ада,Мол, и Оборњача дана 29.12.2014 године са почетком у 9.00 часова.

VI

– Плаћање закупнине –

    Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања –

    Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе Општине Ада.

    За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Ада“ на огласној табли Општинске управе oпштине Ада и месним канцеларијама, и на веб страни www.ada.org.rs с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Ада“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АДА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-5-186/2014-02                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана:11.12.2014 .године                                                      Золтан Билицки с.р.


12.12.2014.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је Носилац пројекта „T-1 ABRAZIV“ DOO ADA са седиштем у Ади улица Сенћански пут бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – ПРОИЗВОДНА ХАЛА у Ади у улици Сенћански пут, на парцели под топографским бројем 705 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА