9. Вођење бирачког списка

Референт: Ходик Кристиан
Телефон: 024 / 852-106, локал 129.
Е-маил:

Послови вођења бирачког списка:

Грађани могу да изврше увид у бирачки списак општине Ада и да траже упис, брисање односно исправку-измену-допуну података у бирачком списку, сваким радним даном у времену од 8-12 часова.

Документација која је неопходна за извршавање горе наведених радњи:

приликом уписа – лична карта,
приликом брисања – извод из матичне књиге умрлих,
приликом исправке-измене-допуне података– лична карта односно извод из матичне књиге венчаних