10.,11. Пријемне услуге

Референт:

Патуш Марта

Кош Нина

Ковач Леонтина

Телефон: 024 / 852-106, локал 110.

 

Услуге:

  • писање и преузимане молбе.
  • оверавање диплома, уговора, потписа и докумената

Начин попуњења налога за уплату ради уплате републичке таксе:

сврха уплате: реп. админ. такса
прималац: буџет републике
шифра плаћања: 153
валута: дин
износ: зависи од врста таксе
рачун примаоца: 840 – 742221843 – 57
модел: 97
позив на број: 77-201

Начин попуњења налога за уплату ради уплате општинске таксе:

сврха уплате: прих. опст. органа управе
прималац: буџет Општине Ада
шифра плаћања: 153
валута: дин
износ: зависи од врста таксе
рачун примаоца: 840 – 742351843 – 94
модел: 97
позив на број: 77-201