Просторни план општине Ада

Текстуални део

Графички део


Стратешка процена утицаја Плана на животну средину

Текстуални део

Графички део


ПГР насеља Ада и Мол 2016

Извештај о стратешкој процени ПГР Ада и Мол 2015

ПГР насеља Ада и Мол 2016


ПДР ППВ и ППОВ у КО Утрине

Текстуални део

Графички део