15.05.2024

ОГЛАС
ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АДА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

2024-05-15T09:14:31+01:002024-05-15|

27.05.2022

З А К Љ У Ч А К
О ДОДЕЉИВАЊУ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

2022-05-27T10:54:03+01:002022-05-27|

2022-03-28

К О Н К У Р С
за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима
са територије општине Ада

објављен у („Службени лист општине ада“, број 18/2022) и остаје отворен закључно са 18.04.2022. године.

2022-04-06T11:45:34+01:002022-03-31|

Јавни конкурс за цркава и верских заједница

Република Србија                                                        

Аутономна Покрајина Војводина                                  

Општина Ада

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-5-54/2019-02

2019-05-24T13:47:09+01:002019-05-24|

Резултати конкурса

Резултати конкурса

Локална самоуправа општине Ада је слично као и ранијих година расписала Конкурс за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада. На конкурсу су права учешћа имали ученици средњих школа и студенти основних студија и студија другог степена. Након окончања конкурса Комисија је утврдила ранглисту кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи. Укупно се пријавило 104 кандидата, од којих су прописане услове задовољили 96. Листа оних који су успешно конкурисали налази се […]

2019-05-16T08:35:10+01:002019-05-15|

Магистралног гасовода граница бугарске – граница мађарске

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ […]

2019-04-26T21:19:25+01:002019-04-11|

Новог ултразвучног апарата

Примопредаја новог ултразвучног апарата у Дому здравља Ада

Локална самоуправа општине Ада је на молбу руководства Дома здравља Ада, а ради квалитетног збрињавања болесника, у овогодишњем буџету предвидела потребна средства за куповину новог ултразвучног апарата. Набављени 3Д Цолор Доплер располаже са 3 сонде, помоћу којег ће у примарној здравственој заштити бити омогућем квалитетан радиолошки, интернистички, и гинеколошки преглед, као и ултразвук кука новорођенчади. Вредност апарата је 4,3 милиона динара, који финансира Локална самоурава општине Ада. На примопредаји су са […]

2019-04-10T17:53:12+01:002019-04-10|
Go to Top