РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 12. АПРИЛА 2019. године до 26. АПРИЛА 2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у згради градске управе града Панчева и зградама општинских управа општина: Параћин, Ћуприја, Жабари, Жабаљ, Бечеј, Ада, Сента и Кањижа, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 26. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак, 19. априла 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 6. маја 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.