Република Србија                                                        

Аутономна Покрајина Војводина                                  

Општина Ада

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-5-54/2019-02

Дана 24.05.2019. године

  На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),

Председник Општине Ада дана 24.05.2019. године, расписује

Јавни конкурс

за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2019. годину у износу од 2.000.000,00 динара.

Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада предвиђена су за:

  • – опремање објеката,

  • текуће поправке и одржавање,

  • пројекте адаптације,

  • пројекте реконструкције и

  • – пројекте санације.

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти:

Српска Православна Црква: „Црква Светог Вазнесења Господњег“ Ада и „Црква Светог Саве“ Мол

Римокатоличка Црква: Цркве „Szentháromság” Aда, „Szent György” Мол и „Szent Gellért“ Утрине.

Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Општине су:

–  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,

– стање у ком се налази објекат, да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,

– суфинансирање пројекта из других извора,

– степен задовољавања јавног интереса.

Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:

–          доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;

–          преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

–          детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» (Образац број 1.) који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на званичној интернет страници Општине: www.ada.org.rs у одељку конкурси и огласи.

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у услужном центру Општине Ада, Трг ослобођења 1 или поштом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Општине Ада.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Билицки Золтан