Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба.
ЈЛС на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту.

Дана 21. децембра ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објектат за смештај, некатегорисани објека за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019).
Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС на чијој територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу, угоститељском објекту, као и друге релевантне податке.

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно. Пријаву се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.
Информације везане за подношење пријаве, као и образац пријаве могу се добити у канцеларији бр. 34 Општинске управе Ада, Трг ослобођења бр. 1

Или на сајту општине : http://www1.ada.org.rs/
Садржина пријаве дата је у Прилогу 1 у форми EXCEL табеле и на сајту министарства https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/.
Рок за подношење пријаве је 21.02.2020.г

ОБАВЕЗА УГОСТИТЕЉА, КОЈИ ПРУЖА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ, ДА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ ЈЛС ПОЧИЊЕ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА.

СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА да угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код ЈЛС не моћи да да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину.