Конкурс брачним паровима и паровима у вабрачној заједници за куповину породичне куће или стана

Локална самоуправа општине Ада расписује конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину породичне куће или стана у 2019.години.
Укупан износ средстава конкурса у 2019. години износи 10.000.000,00 динара
Одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „Не отварај – конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину породичне куће или стана у 2019.години” путем поште или лично.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 Ада.
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs (Kонкурси).
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 211. Контакт особа: Тамара Панић.
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 15.07.2019. године.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране.