На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Oдлука о првој измени Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину („Службени лист општине Ада”, бр. 15/2021) и члана 68. став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 

Општинско веће општине Aда на седници одржаној дана  07.06.2021. године 

 р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2021. години  

 

 НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС 

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ада; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.  

  

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2021. години, износе 2.400.000,00 динара. 

 

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.125.000,00 динара.  

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97, Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ). 

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.  

 

 II  ПРАВО УЧЕШЋА 

 

На конкурсу може учествовати:  

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији Општине Ада; 
 1. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији Општине Ада. 

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.  

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. 

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.  

                                                         

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 

 1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта: 

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 
 • остваривање намене конкурса; 
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа. 

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта: 

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група; 
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 
 • мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта; 
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка). 

1.3.  Капацитети са становишта: 

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта; 
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. 

 

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; 
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

 

 1. Мерапружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);  
 1. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.  

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:  

 

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ада; 
 1. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;  
 1. актуелност теме и доступност већем броју корисника; 
 1. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; 
 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;  
 1. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности. 

 

 

IV  РОКОВИ 

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 2дана од дана обjављивања Конкурса у дневном  листу „ДНЕВНИК“од 09.06.2021. године  до 28.06.2021. године. 

  

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. 

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

Учесник конкурса је обавезан да достави: 

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Ада www.ada.org.rs: 
 • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 
 • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта. 
 1. Копије следећих докумената у једном примерку: 
 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун); 
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре); 
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;  
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма); 
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције; 
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију; 
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл). 

                                  

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.  

 

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.  

 

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Општини Ада, Општинској управи општине Ада, Одељењу за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.  

 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „ДНЕВНИК“. 

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције. 

 

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.  

 

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2021. години”. 

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. 

 

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми. 

Додатне информациjе се могу добити радним  данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/852-106локал 217. 

 

Образац 1- Буџет пројекта

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

 

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

 

Образац 2 – Наративни и финансијски извештај