На основу члана 14, 15, i 16. Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Сл, гласник РС“, бр. 15/2012 и 16/2022), а поводом предстојећих парламентарних избора на дан 03. априла 2022. године,
Општинска управа општине Ада, издаје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Ада о следећем:

• Да је део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ада, почев од 15. фебруара, па све до његовог закључења, тј. до 30. марта 2022. године у 24,00 часова ИЗЛОЖЕН НА УВИД ГРАЂАНИМА.

• Део Јединственог бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту општине Ада, Трг Ослобођења 1. – код надлежног лица за његово ажурирање – Канцеларија бр. 29 – приземље Услужног центра, сваким радним даном од 7,00 до 14,00 часова, грађанима, уношењем ЈМБГ, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

• Припадници националних мањина имају право да захтевају упис свог имена и презимена у бирачки списак и на писму и према правопису припадника националне мањине, у складу са одредбама члана 7. став 2. Закона о јединственом бирачпком списку.
Уз захтев се подноси Извод из МК рођених, или важећа лична карта.

• Бирач који има боравиште у иностранству може преко диломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети Општинској управи по месту његовог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њему уписани у бирачки списак. Обавештење се даје путем телефона, телефакса или путем електронске поште.

• Најкасније 5 (пет) дана пре дана закључења бирачког списка, тј. до 12. 03. 2022. године у 24,00 часова, грађани могу поднети Општинској управи општине Ада захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.(изабрано местo гласања)

• Бирачи који имају боравиште у иностранству могу, најкасније 5 (пет) дана пре дана закључења бирачког списка, тј, до 12. 03. 2022. у 24,00 часова преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.
О захтеву из ове тачке решава Општинска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.

• Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка Општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора Министарсво државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКА УПРАВA ОПШТИНЕ АДА
Број: 013-4/2022-09
Ада, 16. фебруара 2022. године

НАЧЕЛНИК
Ваштаг Роберт с.р.