Република Србија
МИННСТАРСТВО ФННАНСНЈА
Кабинет министра
20. април 2022. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Поштовани,

Подсеhамо Вас да су, у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације су у обавези да најкасниiе, до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискапизације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да почев од 1. маја 2022. године, обвезници издају нове фискалне рачуне са „QR“ кодом, како би наставили да раде у складу са Законам о фискализацији. У супротном обвезници ћe бити подложни казненим меиама, а у складу са Законом.

Обвезници фискализације су у обавези да најпре путем портала Пореске управе еПорези пријаве локације пословног простора и пословниg просторија, а затим је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносниg елемената за одређени ПИБ и одређени лословни простор каји су пријавили. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај 1,ie користити. Када је реч а фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила 423 елемената електронског фискалноr уређаја, а на адреси https:I/www.рurs.~aov.rs/fiskalizaciia/eFiskalizacјa/reistar-odobrenih-elemenata- efu.html се налази списак елемената и произвођача, како би се обвезници одлучили који фискални уређај ћe користити.

 

Позивамо Вас да, уколико сте обвезник фискализације, у најкраћем року испуните своју законску обавезу, а с обзиром на то да је остало мало времена до обавезног преласка на нови модел е-фискализације.