Органи управљања правних лица, као и грађани општине Ада, своје иницијативе и предлоге за доделу јавних признања, поводом 2. јула – Дана општине Ада, могу предати до 28. априла 2023. године, поштом или лично на адресу:
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, 24430 Ада, Трг ослобођења 1, канцеларија бр. 6.
На затвореној коверти назначити: Не отварати – иницијатива за доделу јавних признања општине Ада“. Информације: тел. 069/5066905, секретар СО Ада.