Одељење за комуналне послове , урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.32/2019), оглашава:

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5377 КО АДА ЗА ИЗГРАДЊУ „АДРЕНАЛИН ПАРКА“

НАРУЧИЛАЦ: ЧОНКА АТИЛА , Ада , Кошут Лајоша број 28.
ЛОКАЦИЈА : Ада. улица Молски пут 3, катастарска парцела 5377 КО Ада
ОБРАЂИВАЧ: ПРОЈЕКТА „ИС“ ДОО АДА, улица 9. маја број 8.
Одговорни урбаниста за руковође израдом урбанистичког пројекта: Апро Елеонора дипл. инг.арх.
Јавна презентација и излагање материјала пре потврђивања пројекта се организује у периоду од 09.03.2020. године до 16.03.2020. године у канцеларији број 25 Одељења за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада (зграда Општинске управе, Трг ослобођења бр. 1, Ада), у периоду од 09,00 до 13,00 часова и на сајту Општине Aда, .www/ada.org.rs.
Овлашћено лице од стране надлежног одељења у вези јавне презентације . Шеф одељења . Волфорд Атила 062/265-183.
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у материјал као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Ада (Услужни центар, шалтер бр.11).
Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у материјал предметног пројекта, потребна стручна помоћ биће пружена радним данима, преко надлежног Одељења, у канцеларији број 28.
По истеку рока за јавну презентацију разматра се урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама , врши се стручна контрола и утврђује се да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја , о чему се сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Шеф одељења,
Волфорд Атила

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АДА
Општинска управа Ада
Одељење за комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине
Број: 350-4/2020-05
Ада, 28.фебруар 2020. године