Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и општина Ада су 31.01.2020. године потписали уговор о финансирању завршних радова на мосту на реци Тиси у Ади, а који су неопходни за добијање коначне употребне дозволе. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ову инвестицију подржава са 141.058.834,37 динара.
Општина Ада је у смислу горе поменутог уговора спровела јавну набавку.
Након окончања процеса јавне набавке, и избора најповољнијег понуђача, општина Ада је потписала уговор са извођачком фирмом. Уговор о извођењу садржи следеће радове:
1. Радови на отклањању недостатака на систему за одводњавање коловозних површина моста,
2. Радови на отклањању улегнућа на коловозу и тротоару на десној обали реке Тисе,
3. Радови на отклањању каверна у земљаном насипу изнад цевастог пропуста на десној обали реке Тисе,
4. Радови на отклањању оштећења на уклапању насипа од армиране земље са обалоутврдом одбрамбеног насипа на левој обали реке Тисе,
5. Радови на отклањању благих улегнућа на насипу од армиране земље у зони прилаза дилатационим спојницама са мостом,
6. Радови на отклањању корозије на пешачкој огради моста и прилазних саобраћајница,
7. Радови на отклањању прљавштине и наноса у сливницима и дилатационим спојницама,
8. Радови на изради платоа у зони испод прилазне конструкције моста,
9. Радови на отклањању недостатака на санацији и завршетку радова на електроенергетским инсталацијама, громобранским инсталацијама и инсталацији видео надзора моста преко реке Тисе у Ади,
10. Радови на постављању и завршетку вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације.
У смислу уговора предвиђени рок трајања радова је 120 календарских дана од почетка радова.