На  основу члана 5, 14, 15, и 16  Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Сл, гласник РС“, бр. 15/2012 и 88/2018 и 67/2020), а поводом предстојећих Републичких Референдума, на дан 16. јануара 2022. године,

       Општинска управа општине Ада, издаје следеће

  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

        

Обавештавају се грађани општине Ада о следећем:

 

  • Да је део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ада, почев од 01. децембра, па све до његовог закључења, тј. до 31. децембра 2021. године у 24,00 часова ИЗЛОЖЕН НА УВИД ГРАЂАНИМА.

 

  • Део Јединственог бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту општине Ада, Трг Ослобођења 1. – код надлежног лица за његово ажурирање – Канцеларија бр. 29 – приземље Услужног центра, сваким радним даном од 7,00 до 14,00 часова, грађанима, уношењем ЈМБГ, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

 

  • Бирач који има боравиште у иностранству може преко диломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети Општинској управи по месту његовог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њему уписани у бирачки списак. Обавештење се даје путем телефона, телефакса или путем електронске поште.

 

  • Најкасније 5 (пет) дана пре дана закључења бирачког списка, тј. до 25. 12. 2021. године у 24,00 часова, грађани могу поднети Општинској управи општине Ада захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим Републичком Референдуму гласати према месту боравишта у земљи.(изабрано местo гласања)                    

 

  • Бирачи који имају боравиште у иностранству могу, најкасније 5 (пет) дана пре дана закључења бирачког списка, тј, до 25. 12. 2021. године у 24,00 часова преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим Републичком Референдуму гласати у иностранству.О захтеву из ове тачке решава Општинска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.

 

  • Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка Општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одржавања Републичког Референдума Министарсво државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКА УПРАВA ОПШТИНЕ АДА

Број: 014-1/2021-04

Ада, 01. децембра  2021. године

 

Начелник ОУ Ада

Роберт Ваштаг с.р.