Саопштење – водоснабдевање

Поштовани грађани!

Осетили смо потребу да вам се обратимо и изнесемо информације и чињенице о тренутном стању водоснабдевања и квалитету пијаће воде на територији општине Ада.
Јавни водовод у општини Ада је почео да функционише почетком деведесетих година прошлог века. Потреба за формирањем централног система водоснабдевања проузрокована је учесталим проблемима везаним за функционалност микроводовода (пад статичког нивоа изданских вода, дотрајалост инфраструктуре, немогућност обезбеђења зоне санитарне заштите, пескарење бунара итд.).

Од тада локална самоуправа општине Ада и ЈКП,,Стандард’’непрестано инвестирају у јавни водовод са циљем да се водоснабдевање становништва константно унапређује. Избушени су бунари на изворишту „Нови водозахват“,између насеља Ада и Мол, од којих је трећи бунар пуштен у експлоатацију 2015-те године. Тада су престали да се користе помоћни бунари, у насељима Ада и Мол, који нису задовољавали захтеве за зонама санитарне заштите. Пуштен је у рад нови систем за дезинфекцију воде за пиће на бази мешовитог дезинфектанта (ОксиХЛОРОГЕН), а изграђен је и систем аутоматизације и даљинског наџора бунара. У задњих неколико година константно се врши замена старих цевовода дистрибутивне мреже. Такође пуштени су у рад и нови бунари у насељима Утрине, Оборњача и Стеријино.

У току ове године израђени су пројекти за замену трансформатора на изворишту „Нови водозахват“, за уградњу агрегата и адаптацију електроинсталација на бунарима, што ће побољшати сигурност водоснабдевања, односно за реконструкцију делова секундарне водоводне мреже, што ће смањити губитке и позитивно утицати на квалитет воде. Имплементација ових пројеката се очекује у скорије време.

Планирање ових инвестиција је у складу са концепцијом водоснабдевања која предвиђа и изградњу фабрике воде. Фабрика воде је неопходна да би се задовољиле граничне вредности Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Службени лист СРЈ, бр. 42/98, 44/99, /19), који прописује максималне дозвољене вредности за микробиолошке, физичке, физичко-хемијске, хемијске и радиолошке особине воде за пиће. На основу микробиолошких анализа вода је хигијенски исправна, међутим на основу хемијске анализе неки параметри прекорачују максимално дозвољене концентрације прописане Правилником. Ови параметри су: боја, електропроводљивост, оксидабилност и арсен, у неким случајевима, амонијак и гвожђе. Хемијски састав воде је условљен геолошким приликама водоносног слоја изворишта водоснабдевања, због тога без изграђене фабрике воде не могу се задовољити Правилником прописане граничне концентрације.

Наглашавамо да су хидрогеолошке прилике Војводине такве да, у око 85% општина, квалитет воде за пиће не одговара Правилнику. Међутим, упоређивањем вредности максималних дозвољених концентрација прописаних нашим правилником и Директивом ЕУ утврђено је да код доста параметара наш правилник има строжије дефинисане вредности. Тако да од физичко-хемијских елемената једино арсен представља одређени ризик. Хемијски састав воде се није мењао, пошто је водоносни слој изворишта (дубина од 100-150м) релативно добро заштићен од утицаја површинских загађења, тако да се вода сличног минералног састава пије већ деценијама уназад у општини. Правилници и максимално допуштене концентрације се мењају. На пример Светска здравствена организација 1958-е године граничну вредност за арсен је препоручила на 0,2мг/л, 1963-е је изменила на 0,05мг/л, а 1993-е на 0,01мг/л. Ова препорука се манифестује и у правилницима Републике Србије.

Локална самоуправа и ЈКП ,,Стандард’’ већ неколико година уназад раде на проналажењу решења и за проблем арсена: вршен је ЈАР тестинг 2016-е године, а прошле године иницијално пилотирање на води изворишта „Нови водозахват“. Ова тестирања служе за проналажење оптималне технологије за пречишћавање воде. У току је израда пројекта и, паралелно с тим, дефинисање извора финансирања за изградњу фабрике воде али, због обима инвестиције (која ће бити једна од највећих у општини Ада), и сложености технологије пречишћавања воде за имплементацију овог подухвата потребно је време. Пуштање у функцију самог објекта, то јест фабрике воде, није реално очекивати пре краја 2020. године.

Квалитет воде у систему водоснабдевања се редовно прати у складу са Правилником: месечно два пута узима се по шест узорака воде (извориште и додатне тачке на водоводној мрежи), у Ади и Молу, односно по три узорка у насељима Утрине, Оборњача и Стеријино месечно. Микробиолошке неисправности које се јављају у мање од 5% узорака, на годишњем нивоу, су локалног карактера. То значи да ако је један узорак неисправан у једном циклусу узорковања не значи да је у целој општини микробиолошки неисправна вода већ је, на месту узорковања, дошло до неисправности којој је, у 99% случајева, узрок нехигијена на славини или устајала вода у цевима. Много година уназад на изворишту водоснабдевања, након дезинфекције, није било микробиолошки неисправне анализе воде која би била стварна претња по здравље становништва.
Анализу квалитета воде за пиће врши Завод за јавно здравље Кикинда, који резултате прослеђује осталим институцијама надлежним за наџор објеката јавног водоснабдевања: Санитарној инспекцији, Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ итд. Након анализе резултата надлежни орган може да донесе одлуку о забрани коришћења воде за пиће и наложи општини односно управљачу водоснабдевањем, у овом случају ЈКП ,,Стандард’’, да обавести грађане о овој забрани. До сада није стигао налог за забрану коришћења воде за пиће за водоводе којима управља ЈКП ,,Стандард’’.

Информације о квалитету воде сваки грађанин општине лично може да добије од стручне службе ЈКП ,,Стандард’’ након усклађивања термина за састанак са одговорним лицима у предузећу.

На крају, извињавамо се што смо ово саопштење објавили касније од очекиваног, међутим свесни смо озбиљношћу ове теме и будите сигурни да уколико општина Ада добије забрану употребе пијаће воде благовремено ћемо обавестити грађане општине.

Исто тако треба да знате да без обзира на постојање могућности забране, општина Ада интензивно ради на изградњи фабрике воде.

С поштовањем,
Золтан Билицки
Председник општине Ада