ЈАВНИ КОНКУРС за реконструкцију, адаптацију, санацију и опремање намештајем зграда које користе удружења

Локална самоуправа општине Ада расписује јавни конкурс за реконструкцију, адаптацију, санацију и опремање намештајем зграда које користе удружења. Укупан износ средстава планираних за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износе 15.000.000,00 динара.

Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:

Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 02.07.2019. године.

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада