На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ада за 2023. годину („Сл. лист општине Ада“ бр. 3/2023) и Решења о образовању комисије за спровођење мера подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја  („Сл. лист општине Ада“ бр. 26/2017 и 12/2020.), расписује се:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА 

 

Овим јавним позивом финансира се: премија осигурања од 30 % по осигурању усевa, плодовa, вишегодишњих засада, расадника и животиња до утрошка средстава oд 2.000.000,00 динара.

 

Право и услови учешћа на јавном позиву имају: физичко лице – носиоц активног пољопривредног газдинства које је

 

  1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) са

пребивалиштем и производњом на територији општине Ада

  1. нема неиспуњених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Ада
  2. нема заостала дуговања на име пореза на имовину према општини Ада

 

Носилац пољопривредног газдинства има право на коришћење средстава за субвенционисање осигурања у износу од 30%  плаћене премије осигурања умањене за износ ПДВ-а, ако је:

 

– осигуран у периоду од 16. новембра 2021. до 15. новембра 2022. године

– код друштва за осигурање, осигурао следеће:

 

1) усеве и плодове ратарских култура на површинама пољопривредног земљишта;

2) расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на род на површинама пољопривредног земљишта;

3) животиње;

од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава

 

Бесповратна средства за регресирање осигурања не могу бити већа од 30.000,00 динара по осигуранику.

 

 

Потребна документација:

 

Уз захтев за остваривање подстицаја доставља се;

 

1) оригинал или фотокопија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра 2021. до 15. новембра 2022. године;

 

2) оригинал или фотокопија потврде од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра 2021. до 15. новембра 2022. године о укупно плаћеној премији осигурања.

 

3) фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства за 2022. годину.

 

4) фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте

 

5) фотокопија броја наменског рачуна за пољоприведу (картица или уговор са банком)

 

6) оригинал или фотокопија уверења из Управе за аграрна плаћања да је пријављен ХИД број

 

 

Начин подношења пријава: образац „Пријава на јавни позив за доделу бесповратних средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња “ може се преузети у Општинској управи општине Ада канцеларија број 36. или преузети са веб сајта општине Ада. Пријаву на јавни позив, са свом потребном документацијом доставити или путем поште на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АДА, 24430 Ада, Трг ослобођења бр. 1., са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕЦИЈЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА“ или лично у Општинској управи општине Ада на шалтерима 11 и 12 услужног центра.

 

Јавни позив се објављује у „Службеном листу Општине Ада“, на интернет страници Општине Ада, www.ada.rs  и на огласној табли Општине Ада.

Јавни позив је отворен почев од 02. фебруара 2023.  до 10. фебруара 2023. године

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане, неће се разматрати.

Поднете пријаве Комисија за спровођење мера подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја (даље: Комисија) разматра по редоследу пристизања и одобравају се до утрошка планираних средстава.

 

Одлуку о додељивању средстава субвенционисања (даље: Одлука) доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука са листом успешно конкурисаних кандидата објављује се на Огласној табли Општине Ада.

Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђених за ову намену.

 

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/852-106 лок 123.

Конкурсна документација се не враћа

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Комисија за спровођење мера подршке

пољопривредној политици и политици руралног развоја

Број:06-11/2023-03/2                                                                                    Председник

Дана: 01.02.2023.године                                                                            Иштван Чузди с.р.

Zahtev-za-subvecionisanje-premije-osiguranja