Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
ОПШТИНСКА УПРАВА АДА
Одељење за локалну пореску администрацију
Број: 4-1-36/2020-08
Дана, 26.06.2020. године

Предмет: обавештење правним лицима и предузетницима који послују на територији Општина Ада

Поштовани,

Обавештавамо правна лица и предузетнике који послују на територији Општина Ада, да у складу са чланом 138. став 1. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“, бр. 95/2018 и 49/2019) дужни су да поднесу пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унарпређивање животне средине органу јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада.
Ближи критеријуми за одређивање активности који утичу на животну средину су утврђени путем Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности („Сл.гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019). Пријава се подноси на Обрасцу бр. 1. у складу са Правилником о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца („Сл.гласник РС“, бр. 93/2019).
Сходно томе молимо Вас да што пре, а најкасније до 31. јула 2020. године подносите пријаву за накнаду за заштиту и унарпређивање животне средине на прописаном Oбрасцу
број 1. који се налази у прилогу овог обавештења, да би ово Одељење било у могућности да изда решење са тачним подацима о утврђивању накнаде за заштиту и унарпређивање
животне средине за 2020. годину.
Пријаву можете предати лично у згради Општинске управе Ада на шалтеру број 3., путем поште или путем мејл-а на адресу: kiskornelia@ada.org.rs .

С поштовањем,
Шеф Одељења за локалну
пореску администрацију
Марија Поповић

Пријава