Tруднице и породиље, током трајања ванредног стања, документацију потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, могу да доставе електронским путем.

Захтев за накнаду зараде могуће је преузети са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом, потребно је скенирати и послати на имејл rusakh@ada.org.rs.

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу

Општина Ада

Служба дечије заштите

Трг ослобођења 1

24430 Ада

Kорисницима социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу других лица, дечјих додатака, као и грађана са правом на све накнаде у вези са посебном негом детета којима право коришћења наведених средстава истиче 15. марта ове године и касније, продужава се даља исплата права на основу раније донетих решења за време трајања ванредног стања.