20.06.2024.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

о процени утицаја на животну средину

    Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ ад Београд улица Таковска број 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Базне станице „СУ57 СУУ57 СУЛ57 СУО57 СУЈ57 АДА 3“, у улици Маршала Тита бр. 6 у Ади, на
катастарској парцели број 3224 КО Ада.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОУ ОПШТИНЕ АДА


20.06.2024.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

о процени утицаја на животну средину

    Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ ад Београд улица Таковска број 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Базне станице „СУ31 СУУ31 СУЛ31 СУО31 СУЈ31 АДА 2“, у улици Светозара Милетића бр. 16 у Ади, на катастарској парцели број 1613 КО Ада.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОУ ОПШТИНЕ АДА


12.07.2023.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

            Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „Цетин“ доо Београд – Нови Београд улица Омладинских бригада број 90, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Базне станице мобилне телефоније (BS) „Ada 3”, у улици Гробљанска у Ади, на катастарској парцели број 5215/2 КО Ада.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОУ ОПШТИНЕ АДА


06.12.2022.

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за  складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Ада

Обавештава се заинтересовна јавност да је Оператер Еколошка задруга Connect Clean Roma Group са седиштем у Новом Милошеву улица Никола Тесла број 5, поднео Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, Захтев за издавање Интегралне дозволе за третман, складиштење и поновно искоришћавање неопасног отпада на територији општине Ада, на локацији у Ади,  улица 29. Новембра 51, на катастарској парцели број 3857/15 КО Ада.

 

У року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграде СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и доставити своје мишљење.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,                                                                 ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА

 


10.12.2018.

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење неопасног отпада на територији општине Ада

Обавештава се заинтересовна јавност да је Оператер ″ЗОКИМЕТАЛ“ ДОО АДА из Аде улица Халас Јожефа број 74, поднео Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, Захтев за издавање Интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење неопасног отпада на територији општине Ада, на локацији у Ади улица Халас Јожефа 74.

У року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграде СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и доставити своје мишљење.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

03.10.2018.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

 

Обавештење о донетој одлуци

                                 о потреби процене утицаја на животну средину

 

Обавештава се заинтересовна јавност да за изградњу БAЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „АДА 3 (ПТТ)“ – SUU57, SUO57, у Ади у улици Маршала Тита бр. 6, на катастарској парцели број 3224 КО Ада, Носиоца пројекта“Телеком Србија“ Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска бр. 2, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

19.09.2018.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта “Телеком Србија“ Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска бр. 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње БAЗНЕСТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „АДА 3 (ПТТ)“ – SUU57, SUO57, у Ади у улици Маршала Тита бр. 6, на катастарској парцели број 3224 КО Ада.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

10.07.2018.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за изградњу силоса за житарице 4х3600м3, командне кућице и селектора у Ади, на катастарској парцели број 13782 К.О. Ада, на земљишту у грађевинском подручју, Носиоца пројекта Фабрика сточне хране „ГЕБИ“ доо из Чантавира улица Маршала Тита број 46, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

20.06.2018.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта Фабрика сточне хране “Гебидоо из Чантавира (МБ: 08202249), поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње силоса за житарице 4х3600м3, командне кућице и селектора у Ади, на катастарској парцели број 13782 К.О. Ада, на земљишту у грађевинском подручју.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

15.11.2017.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

 о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта “Termometal“доо Ада из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Изградње производне хале 4 – обрада метала у Ади у улици Индустријска број 12, на катастарској парцели број 3854/10 К.О. Ада.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

02.10.2017.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за Промене намене и адаптације породичне стамбене зграде – објекат број 1 и помоћних објеката – објекат број 2 и 3 у поликлинику на локацији у Ади у улици Маршала Тита број 13, на катастарској парцели број 3270 К.О. Ада, Носиоцу пројекта „Narcissus“ доо Ада из Аде улица Вука Караџића број 24, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

02.10.2017.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за Изградње анекса производне хале 3 – радионице за монтажу у Ади у улици Индустријска број 1, на катастарској парцели број 3854/10 К.О. Ада, Носиоцу пројекта “Termometal“доо Ада из Аде, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

19.09.2017.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта “Narcissus“доо Ада из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Промене намене и адаптације породичне стамбене зграде – објекат број 1 и помоћних објеката – објекат број 2 и 3 у поликлинику на локацији у Ади у улици Маршала Тита број 13, на катастарској парцели број 3270 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

19.09.2017.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта “Termometal“доо Ада из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Изградње анекса производне хале 3 – радионице за монтажу у Ади у улици Индустријска број 1, на катастарској парцели број 3854/10 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

30.05.2017.

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Ада

Обавештава се заинтересовна јавност да је Оператер D.O.O. „EKO-JOZEF“ ADA са седиштем у Ади улица Киш Ерне број 61, поднео Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, Захтев за издавање Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Ада, на локацији у Молу, улица ЈНА бб, на катастарској парцели број 13264/2 КО Мол.

У року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграде СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и доставити своје мишљење.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

11.01.2017.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта “Belmil-team“доо Ада из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње магацина у Молу у индустријској зони, на катастарској парцели број 50/27 К.О. Мол.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

10.11.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада улица Булевар Михајла Пупина број 25, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу црпне станице „КАЛОЧА“ у Ади, на катастарским парцелама број 12180/2, 12180/3, 15842/3 и 15842/1 КО Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграда општинске Управе Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

31.10.2016.

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење комуналног и инертног отпада на територији општине Ада

Обавештава се заинтересовна јавност да је Оператер ЈКП ″СТАНДАРД“ АДА из Аде улица 8. Октобра број 1, поднео Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, Захтев за издавање Интегралне дозволе за сакупљање, транспорт и привремено складиштење комуналног и инертног отпада на територији општине Ада, на локацији у Ади улица Халас Јожефа бб.

У року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграде СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и доставити своје мишљење.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

31.10.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да изградњу прикључног 0,4kV кабловског вода у улици Арањ Јаноша и Марка Орешковића у Ади, на катастарским парцелама број 6076 и 6077 КО Ада, за потребе помоћног-елeктроенергетског објекта, Носиоца пројекта „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак Електродистрибуција Суботица из Суботице улица Сегедински пут број 22-24, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.


 

21.10.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак Електродистрибуција Суботица из Суботице улица Сегедински пут број 22-24, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу прикључног 0,4kV кабловског вода у улици Арањ Јаноша и Марка Орешковића у Ади, на катастарским парцелама број 6076 и 6077 КО Ада, за потребе помоћног-елeктроенергетског објекта.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25 зграда општинске Управе Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

14.10.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта ЈКП „СТАНДАРД“ Ада улица 8. Октобра број 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат санације и рекултивације са пројекцијом могућег периода коришћења депоније комуналног отпада у Ади у улици Халас Јожефа бб на катастарским парцелама број 15534, 15535, 15556 и 15558 КО Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

05.09.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – НАСТРЕШНИЦЕ – НАТКРИВЕНОГ СКЛАДИШТА у Молу, у улици 8. Октобра број 37, на катастарској парцели број 2103 К.О. Мол, Носиоца пројекта „IDAS“ доо Мол из Мола улица 8. Октобра број 37, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

05.09.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – ЧАРДЕ у Ади, у улици Сенћански пут број 15, на катастарским парцелама број 657 и 658 К.О. Ада, Носиоца пројекта Гали Золтана из Аде, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

09.08.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „IDAS“ доо из Мола, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње НАСТРЕШНИЦЕ – НАТКРИВЕНОГ СКЛАДИШТА у Молу у улици 8. Октобра број 37 на катастарској парцели број 2103 К.О. Мол.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

09.08.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта Гали Золтан из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – ЧАРДЕ у Ади у улици Сенћански пут број 15, на катастарским парцелама број 657 и 658 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

08.08.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – МАГАЦИНА у Ади, у улици Сенћански пут број 57, на катастарским парцелама број 699 и 701 К.О. Ада, Носиоца пројекта „Benetti brand“ доо Ада из Аде улица Сенћански пут број 57, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

25.07.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта “Benetti brand“доо Ада из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње пословног објекта – магацина у Ади у улици Сенћански пут број 57, на катастарским парцелама број 699 и 701 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

18.07.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да су носиоци пројекта Живанчев Драгомир и Верона из Мола, поднели захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат пренамене и адаптације дела помоћног објекта у стоматолошку ординацију зуботехничку лабораторију у Молу у улици Максима Горког број 32/а на катастарској парцели број 3064 К.О. Мол.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

06.04.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да су носиоци пројекта Предраг Угарак и Наталија Гаврић Угарак из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖА СА ОСТАВОМ у Ади у улици Бранка Радичевића број 4 на катастарској парцели број 2081 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

08.02.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
                                 о потреби процене утицаја на животну средину   

Обавештава се заинтересовна јавност да за изградњу ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – МАГАЦИНА у Ади, у улици Сенћански пут број 75, на катастарској парцели број 720 К.О. Ада, Носиоца пројекта СМР „Агропрофил“ предузетник Кубина Атила из Аде улица Сенћански пут број 75, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

28.01.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта СМР„Агропрофил“ предузетник Кубина Атила из Аде улица Сенцански пут број 75, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – МАГАЦИН у Ади у улици Снћански пут број 75 на парцели под топографским бројем 720 К.О. Ада, на земљишту у грађевинском подручју.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

21.01.2016.

Обавештење о поднетом захтеву за издавање Дозволе за складиштење и транспорт неопасног отпада на територији општине Ада

Обавештава се заинтересовна јавност да је Оператер ″АДАНКО“ д.о.о. из Аде улица Маршала Тита број 1, поднео Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, Захтев за издавање Дозволе за складиштење неопасног отпада текстилног порекла на локацији у Ади улица Доша Андраша број 8 као и за транспорт неопасног отпада на територији општине Ада.

У року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграде СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и доставити своје мишљење.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

08.01.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за постојећу БАЗНУ СТАНИЦУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „СУ08, СУУ08, СУЛ08 – АДА“ за коју се планира проширење као и замена постојећих антена на катастарској парцели број 3471 КО Ада, у улици Иве Лоле Рибара (зграда млина), Носиоца пројекта „Телеком Србија“ АД Београд улица Таковска број 2, Извршна јединица Суботица, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.


 

05.01.2016.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „Аданко“ доо из Аде улица Маршала Тита број 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ПРОМЕНЕ НАМЕНЕ постојећег магацина у магацин за складиштење неопасног отпада текстилног порекла у Ади у улици Доша Андраша број 8 на катастарској парцели број 5148/2 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

28.12.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд улица Таковска број 2, Извршна јединица Суботица, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постојећу БАЗНУ СТАНИЦУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „СУ08, СУУ08, СУЛ08 – АДА“ за коју се планира проширење као и замена постојећих антена. Локација предметне базне станица мобилне телефоније је на катастарској парцели број 3471 КО Ада, у улици Иве Лоле Рибара (зграда млина).
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

12.11.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за промену намене дела стамбеног објета у ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, у Молу, у улици ЈНА број 55, на катастарској парцели број 2283 К.О. Мол, Носиоца пројекта Пеце Андор из Мола улица ЈНА број 15, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

02.11.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта Пеце Андор из Мола улица ЈНА број 15, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ПРОМЕНЕ НАМЕНЕ ДЕЛЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР у Молу улица ЈНА број 55 на парцели под топографским бројем 2283 К.О. Мол.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

29.09.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за изградњу МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ у Молу, у улици 8. Октобра број 37, на катастарској парцели број 2103 К.О. Мол, Носиоца пројекта „ИДАС“ доо Мол улица 8. Октобра број 37, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

18.09.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „IDAS“ doo из Мола улица 8. Октобра број 37, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ, у Молу у улици 8. Октобра број 37 на парцели под топографским бројем 2103 К.О. Мол.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

18.09.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за изградњу ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ СА СКЛАДИШТЕМ у Молу, у индустријској зони, на катастарској парцели број 50/27 К.О. Мол, Носиоца пројекта „BELMIL-TEAM“ doo из Аде улица Светозара Милетића број 36, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

07.09.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта „Belmil-team“ doo из Аде улица Светозара Милетића број 36, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ СА СКЛАДИШТЕМ на парцели под топографским бројем 50/27 К.О. Мол, у Индустријској зони, на земљишту у грађевинском подручју.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

14.08.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта Кош Ференц из Аде улица Селеш Јожефа број 19, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат промене намене ЕКОНОМСКЕ ЗГРАДЕ – СТАЈЕ ЗА КОЊЕ СА СКЛАДИШТЕМ СТОЧНЕ ХРАНЕ И ВИЗИЛА У ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ – МАГАЦИН у Ади улица Чех Кароља број 4 на парцели под топографским бројем 350 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

20.07.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта Пеце Андор из Мола улица ЈНА број 15, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат промене намене деле стамбеног објекта у пословни простор – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ЗА УЛТРАЗВУЧНУ ДИЈАГНОСТИКУ у Молу улица ЈНА број 55 на парцели под топографским бројем 2283 К.О. Мол.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

20.07.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за пројекат изградње ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (П) – ПОДНО СКЛАДИШТЕ, у Ади улица Виноградска бб, на парцели под топографским бројем 245/2 К.О. Ада, Носиоца пројекта Коша Шандор и Коша Ида из Аде улица Нова број 3/б, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

20.07.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за пројекат изградње НАТРИВЕНОГ СКЛАДИШТА (П), у Ади улица Сенћански пут број 67, на парцели под топографским бројем 713 К.О. Ада, Носиоца пројекта Гуљаш Саболча из Аде улица Сенћаски пут број 67, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

20.07.2015.

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за пројекат изградње ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ-ПОДНО СКЛАДИШТЕ, на парцели под топографским бројем 13831 К.О. Ада у Ади на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја, Носиоца пројекта Бакаи Давид из Аде улица Светозара Милетића број 54, није потребна процена утицаја на животну средину.


 

21.04.2015

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење
о процени утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да су Носиоци пројекта Шаму Жужана из Аде улица Лењинова број 67, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за промену намене дела породичне стамбене зграде у ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – фризерски салон, у Ади у улици Халас Јожефа број 11 на катастарској парцели број 2458 К.О. Ада.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 17 зграда СО Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.
Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУ општине Ада, објављује:

Обавештење

 о процени утицаја на животну средину

            Обавештава се заинтересовна јавност да је носилац пројекта “Termometal“доо Ада из Аде, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Изградње производне хале 4 – обрада метала у Ади у улици Индустријска број 12, на катастарској парцели број 3854/10 К.О. Ада.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може извршити увид у документацију из захтева у канцеларији број 25, зграда ОУ општине Ада, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова и у писаној форми доставити своје мишљење.

            Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА


 

На основу одредбе члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС“, број: 135/2004 и 36/09), Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, објављује:

Обавештење о донетој одлуци
о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештава се заинтересовна јавност да за изградњу БAЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „АДА 3 (ПТТ)“ – SUU57, SUO57, у Ади у улици Маршала Тита бр. 6, на катастарској парцели број 3224 КО Ада, Носиоца пројектаТелеком Србија“ Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска бр. 2није потребна процена утицаја на животну средину.