6., 7., Породиљска права, дечији додатак и остала права од општег интереса

Референт: Кертвељеши Ерика,

Шеф службе: Силвиа Лајко

Телефон: 024 / 852-106, локал 107.

Свака жена има право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета:

запослена жена има право да отпочне породиљско одсусто најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за повратак
породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја
одсуство са рада ради неге детета траје до истека 365 дана од дана отпчињања породиљског одсуства за прво и друго дете, односно две године од дана отпочињања породиљског одсуства за треће и свако наредно новорођено дете.
одсуство са рада ради посебне неге детета остварује се на основу мишљења комисије за оцену степена психофизичке ометености детета.

Уз захтев за признавање права на родитељски додатак подносилац захтева (мајка) прилаже:

 • извод из матичне књиге рођених, за сву своју децу (оригинал који не могу бити старији од 6 месеци)
 • уверење о држављанству Србије за себе (оригинал који не могу бити старији од 6 месеци)
 • фотокопију своје личне карте
 • фотокопију своје оверене здравствене књижице
 • пријаве пребивалишта за децу
 • уверење надлежног органа старатељства:

o да непосредно брине о детету за које је поднела захтев

o да није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

 • фотокопија прве стране штедне књижице код поштанске штедионице за мајку – 1 примерка.

Уз захтев обнову дечијег додатка подносилац захтева прилаже:

 • личне карте чланова заједничког домаћинства
 • оверена здраствена књижица за подносиоца захтева
 • потврда о приходима у три месеца које претходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства
 • доказ о незапослености
 • задње решење о дечјем додатку
 • потврду о пријему поднеска
 • потврда о катастарским проходима – из места становања (из Аде шалтер бр. 3) и из места рођења за све чланове у породици
 • пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и места становања (из Ада- поред Војвођанске банке-на месту бившег СДК-а).

Формулари:

Дечји додатак

Дечији додатак се добија до 19. год. старости детета (ако похађа школу). Дечији додатак се добија до 4. детета породице, за 5-о и остолу децу се не добија дечији додатак.

Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже:

1. Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици

2. Уверење да је држављанин Србије

3. Фотокопирање личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта

4. Фотокопију своје оверене здравствене књижице

5. Потврду о приходима у три месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе

6. Потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођена и становања

7. Пореско уверење од пореске управе за сваког члана заједничког домаћинства из места рођена и становања

8. Изјаву о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу)

9. Изјаву да непосредно брине о деци (текст изјаве на обрасцу)

10. Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа)

11. Доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су (извод из земљишних књига- власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана)

12. Изјаву о непосредовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу)

*13. Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање

*14. Акт а разврставању за дете ометано у развоју

*15. Акт о продужењу родитељског права

*16. Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверењу детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда вршењу родитељског права, или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казано-поправне установе)

*17. Докази о незапослености (уверење и радна књижица)

*18. Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства)

*Прилози означени звездицом достављају се само случају доказивања тих статуса

Исплата дечјег додатка се врши код поште, собом понети личну карту.
Решење о дечијем додатку траје годину дана.
Један месец пре дужни сте да дођете ради обнове.