План свих јавних набавки се налази на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

План јавних набавки за 2021. годину се налази на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

Интерни акт ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ АДА усвојен потписан