На основу члана члана 68 став 1. тачака 2 и 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  и рефундацију трошкова физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у домаћој радиности (кућа, стан, апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинству и лицима која још немају предат захтев за категоризацију смештаја за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Општине Ада у 2022. години, Комисија за спровођење конкурса за доделу бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине Ада, дана 05.04.2022. године, расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПРУЖАОЦИМА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ И ЛИЦИМА КОЈА ЈОШ НЕМАЈУ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СМЕШТАЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ АДА У 2022. ГОДИНИ

 

 1. ЦИЉ

Конкурса за доделу бесповратних средстава и рефундацију трошкова физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству и лицима која још немају предат захтев за категоризацију смештаја за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине Aда у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) је унапређење туристичке понуде општине Ада.

 

 1. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за проширење капацитета и/или подизања нивоа квалитета угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности (соба, апартман, стан, кућа) и сеоском туристичком домаћинству у власништву физичких лица кроз субвенционисање и рефундацију трошкова:

1.) адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи;

2.) опремањa угоститељских објеката

Средства могу бити додељена за рфундацију трошкова и за све инвестиције које се реализују у периоду од 180 дана од дана  потписивања уговора;

Подносилац пријаве може да поднесе једну пријаву за само једну Намену средстава. Под једном наменом средстава се подразумева намена искључиво из једне тачке Намене средстава и само за један објекат.

 

 1. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају физичка лица пружаоци угоститељских услуга смештаја у категорисаном угоститељском објекту домаће радиности (кућа, стан, апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинствуна територији општине Ада (у даљем тексту: Подносилац пријаве) за који објекат је издато важеће правоснажно решење о категоризацији до 31.12.2022. године, као и лица која још немају предат захтев за категоризацију смештаја у објектима домаће радиности.

Услови за учешће на Kонкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава  и рефундацију трошкова физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству и лицима која још немају предат захтев за категоризацију смештаја за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Општине Ада у 2022. години (у даљем тексту: Правилник).

 

 1. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ

Општина Ада додељује средства у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

Износ средстава према намени утврђује се у висини до 80% прихватљивих трошкова са урачунатим ПДВ, а по кориснику максимално 1.000.000,00 динара

Исплата средстава се врши по принципу аванса од 60% од вредности инвестиције, који се даје по потписивању уговора, док преосталих 40% се исплаћује после реализације инвестиције и преузимања одн. одобрења Комисије, на рачун корисника средстава, након правдања прихватљивих трошкова реализованих приликом спровођења инвестиције која су прописаниа Правилником. Исплата средстава по основу рефундације се врше у складу са могућностима, а прецизираће се уговором.

Подносилац пријаве коме су одобрена средства не може извршити ревизију буџета пројекта.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Обавезна документација која се прилаже:

 • Попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс;
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење надлежне локалне пореске администрације да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода, не старије од дана објављивања Конкурса (оригинал или оверена фотокопија);
 • Oверена изјава власника непокретности којом сувласнику или члану породичног домаћинства власника или сувласника дозвољава извођење радова који су предмет пријаве (оригинал или оверена фотокопија) када непокретност није у власништву подносиоца пријаве уз приложени доказ о власништву над непокретности;
 • Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа (оригинал или оверена фотокопија), уколико већ поседује;
 • Оверена изјава која се даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца:
 • о прихватању услова утврђених конкурсом;
 • да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
 • да нема неиспуњених обавеза према Општини Ада;
 • Доказ да су трошкови који се рефундирају настали у периоду од марта 2020. године године, до дана расписивања овог конкурса;
 • Предмер и предрачун радова и опреме израђен од стране одговорног пројектанта или извођача издати на име Подносиоца пријаве не старији од 30 дана.

 

Подносиоц пријаве има право да затражи од Општинске управе општине Ада прибављање докумената из тачке 3) и 5) овог члана по службеној дужности у складу са одредбам Закона о општем управном поступку, у ком случају је потребно да о томе да одговарајућу изјаву

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга питања од значаја за Kонкурс прописани су Правилником.

 

 1. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења 1. са назнакoм на лицу коверте „ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПРУЖАОЦИМА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ И ЛИЦИМА КОЈА ЈОШ НЕМАЈУ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СМЕШТАЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ АДА У 2022. ГОДИНИ”, или лично на писарници Општинске управе Ада сваког радног дана од 8 до 13 часова.

Рок за подношење пријаве је 15.04. 2022. године.

 

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилника могу се преузети са интернет адресе: www.ada.gov.rs

 

 1. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити путем телефона 024/852 106 локал 134 сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова.

 

Република Србија

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Комисија за спровођење конкурса за доделу бесповратних средстава и рефундацију трошкова физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине Ада

Број: 020-5-46/2022-03

Ада, 05.04.2022.

ОБРАЗАЦ